วันภาษาไทย PDF Print E-mail

  วิทยาลัยการอาชีนวมินทราชูทิศ แผนกสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม มีการจัดการแสดงละครของนักศึกษา และมอบทุนการศึกษา

 
v-net PDF Print E-mail

ข้อสอบ V-NET

มีชื่อเต็มๆ เป็นทางการว่า Vocational National Educationet Test ซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่ใช้วัดความสามารถ และทักษะของน้องๆ ที่เรียนสายอาชีพ หรือสายอาชีวะศึกษา โดยข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในด้านเนื้อหาสองด้าน คือ ด้านวิชาการ และด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งในระยะแรกๆ อาจมีเพียงด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว

 
วันคริสต์มาส PDF Print E-mail

ทางแผนกงานสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ณ หอประชุม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2010
คริสต์มาส เป็นเทศกาลประจำปี ซึ่งในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ในหลายประเทศ คริสต์มาสตรงกับวันที่ 25ธันวาคม ของทุกปี ในอาร์เมเนีย ตรงกับวันที่ 6มกราคม และในนิกายออร์โธด็อกซ์บางส่วน ตรงกับวันที่ 7มกราคม แต่ก็ไม่เป็นที่เชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูจริง สำหรับสาเหตุที่เลือกวันดังกล่าวแต่เดิมมีอยู่หลายประเด็น ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า วันนี้เป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังจากนางมารีย์รับการประสูติของพระเยซู ตรงกับเทศกาลบูชาสุริยเทพของโรมันโบราณ หรือไม่ก็ตรงกับเหมายันในซีกโลกเหนือ คริสต์มาสเป็นศูนย์กลางของคริสต์มาสและเทศกาลวันหยุด ในศาสนาคริสต์ คริสต์มาสเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันหยุดยาว 12 วัน

 

ขนาดนี้เวลา

Polls

เว็บเราน่าสนใจมากค่ไหน
 

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ